Kesällä 2024 tarjolla on alla listatut verkko-opintoina toteutettavat kielikurssit. Kurssitietoja päivitetään tarvittaessa. Luethan alla olevat ohjeet huolellisesti!

 • Ilmoittautuminen on on päättynyt!
 • Kursseille pääsijät arvotaan, joten ilmoittautumisnopeudella ei ole merkitystä.
 • Emme voi ottaa vastaan jälki-ilmoittautumisia kursseille ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
 • Kurssit on tarkoitettu KiVANET-verkoston korkeakoulujen opiskelijoille. Kurssipaikkoja on tarjolla suhteessa kunkin verkostokorkeakoulun lukuvuosittain itse tarjoamiin verkostokursseihin. 
 • Ilmoittautujan tulee tarpeen mukaan selvittää kotikorkeakoulussaan opintojen soveltuvuus tutkintoonsa.
 • Tutustu myös Opiskelijalle-osioon, josta löydät tietoa kurssien saavutettavuudesta, kielten opiskelusta verkosta, kurssien tavoitetasoista ja suoritusten siirrosta omaan korkeakouluun.
 • Kurssille pääsystä ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse viikon 16 aikana.
 • Kurssit ajoittuvat alempana olevien kurssikuvausten yhteydessä ilmoitetulla tavalla viikkojen 18 ja 33 välillä.
 • Teknisistä syistä kurssien aikataulut voivat muuttua ilmoitetuista ja pakottavissa tapauksissa yksittäisiä kursseja voidaan joutua peruuttamaan tai siirtämään myöhemmäksi.

Vastaamme ilmoittautumisaikana kysymyksiin sähköpostitse: kivanet(at)haaga-helia.fi

ILMOITTAUDU KURSSEILLE TÄSTÄ.

Summer selection does not include courses where the support language is English. All courses are taught in Finnish.

For enrolment instructions, find them here: Enrolment and courses

KURSSITARJONTA (klikkaa kielen nimeä nähdäksesi kurssit) /
COURSE SELECTION (click the name of the language to see courses)

Espanja 1 (3 op) / SAMK 

Ajoitus: 29.4–14.6.2024
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.
Tentti Moodlessa 12.–13.6.2024 (1. uusinta 15.–16.8. ja 2. uusinta 29.–30.8.)

CEFR-taso Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1  
Esitiedot : Opiskelijalta ei vaadita aikaisempaa espanjan osaamista. 

Sisältö: ¡Hola! ¡Bienvenidos a estudiar español!  
Tervetuloa aloittamaan espanjan kielen opintosi verkkokurssilla itsenäisten ja monipuolisten tehtävien avulla! Opit esittelemään itsesi, juttelemaan small-talk -tilanteissa, kertomaan opinnoistasi, työstäsi, kysymään tietä ja asioimaan hotellissa. Tutustut Espanjaan ja valmistaudut käyttämään kieltä maahan matkustaessasi. Opit myös tilaamaan juomia ja ruokia kahvilassa.  

 • ääntäminen, sanapaino ja intonaatio
 • aakkoset ja oman nimen tavaaminen 
 • itsestä, omista opinnoista ja työstä kertominen  
 • kahvilassa asioiminen, matkustaminen ja kulkuneuvot, hotellissa asiointi 
 • tutustuminen maahan ja sen kulttuuriin (maiden nimien ja kansalaisuuksien käyttö) 
 • kielen perusrakenteet: substantiivien ja adjektiivien taipuminen, olla-verbien erot ja säännöllisten verbien preesenstaivutus, artikkelien käyttö, tavallisimpien epäsäännöllisten verbien taivutus nykyajassa 
 • kysymyssanat  
 • tavallisimmat prepositiot 
 • lukusanat 1-100, järjestysluvut 1-10 
 • lähitulevaisuuden ilmaiseminen 

Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen osaat: 

 • käyttää kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia kaikkein rutiininomaisimmissa arki- ja työelämän suullisissa viestintätilanteissa 
 • kirjoittaa ja ääntää ymmärrettävästi yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita 
 • huomioida paremmin kulttuurista monimuotoisuutta ja kielitietoisuutta sekä suunnitella tulevia, seuraavan tason kieliopintoja. 

Oppimateriaali: Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla 
Opetus- ja arviointimenetelmät : Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty 
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää suorittaa hyväksytysti aikataulun mukaisesti. Lisäksi opintojakson lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 
Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79 h
 • lopputentti 2h
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 
ILMOITTAUDU

Espanja 2 (3 op) / SAMK

Ajoitus: 29.4.–14.6.2024
Verkkotapaamiset: Ei tapaamisia.
Tentti Moodlessa 12.–13.6.2024 (1. uusinta 15.–16.8. ja 2. uusinta 29.–30.8.)

CEFR-taso : Lähtötaso A1.1 > tavoitetaso A1.2   
Esitiedot : Opintojakso edellyttää KiVANETin Espanja 1 suorittamista tai vastaavaa osaamista espanjan kielessä (taitotaso A1.1).  

SisältöOpintojaksolla opitaan lisää espanjan perusrakenteita ja -sanastoa sekä vahvistetaan kuullun ymmärtämistä ja puheen tuottamista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Kurssilla tutustutaan myös espanjankielisen maailman kulttuuriin ja tapoihin.   

 • perheestä kertominen 
 • retkikohteen kuvaileminen ja harrastukset 
 • sääilmaukset, vuodenajat ja kuukaudet 
 • ravintolassa asiointi ja ostoksilla käynti, lentokentällä asiointi 
 • viikon tapahtumista kertominen   
 • yksinkertaisten sähköpostiviestin laatiminen 
 • diftongi- eli vokaalimuutosverbien taivutus 
 • gustar- ja muiden vastaavien datiiviverbien käyttö 
 • kaikki lukusanat, kysymyssanat  
 • perfektin muodostaminen ja sen käyttö 
 • paikan prepositioyhdistelmiä 

Osaamistavoitteet : Tämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • selviytyä erilaisissa työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkailuun liittyvissä jokapäiväisissä puhetilanteissa. 
 • tilata syötävää ja juotavaa ravintoloissa 
 • kertoa säästä ja ymmärtää säätiedotuksia espanjaksi 
 • toimia lentokentällä virkailijoiden kanssa espanjaksi 
 • laatia lyhyen sähköpostiviestin 

Oppimateriaali :Kaikki oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla  
Opetus- ja arviointimenetelmät:Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin: 

 • videotehtävät 
 • joitakin palautettavia kirjallisia tehtäviä  
 • lopputentti

Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty  
Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Hyväksytty-arvosanan saamiseksi kaikki vaaditut tehtävät pitää palauttaa ajoissa. Lisäksi kurssin lopputentti tulee suorittaa hyväksytysti. 
Työmäärä toteutustavoittain:  

 • itsenäinen opiskelu 79h
 • lopputentti 2h
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h). 

ILMOITTAUDU

Saksa 1 (3 op) / OAMK

Ajoitus: 6.5.–5.8.2024
Verkkotapaamiset: Zoom-tunnit pe 10.5 klo 10.0011.30 ja 24.5. klo 10.0011.30.

CEFR-taso: Lähtötaso 0 > tavoitetaso A1.1 
Esitiedot: Opintojaksolla ei edellytetä esitietoja.  

Sisältö: Saksa 1 opintojaksolla opiskelija oppii saksan ääntämisen perusteet ja oppii käyttämään tavallisimpia tervehdyksiä, esittäytymään ja esittelemään henkilöitä toisilleen saksaksi. Hän oppii toimimaan arkitilanteissa, joissa tilataan ruokaa ja juomaa ja puhutaan opinnoista. 
Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Tutustuminen / Kennenlernen 
 • Opiskelijaravintolassa / In der Mensa 
 • Opinnot / Studium 
Sanastoteemat: lukusanoja, tervehdyksiä, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, ruoka- ja juomasanastoa, opiskelusanastoa 
Rakenneteemat: verbin taivutusta preesensissä, persoonapronomineja, kysymyssanoja, der-, die- ja das-sukuisia sanoja, epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttö, sijamuotojen nominatiivi ja akkusatiivi käyttö, kysymysten esittäminen, kysymyslauseen sanajärjestys, päälauseen sanajärjestys 
 
Osaamistavoitteet: Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:  
 • osaa saksan ääntämisen perusteet 
 • osaa tavallisimmat tervehdykset, esittäytyä ja esitellä henkilöitä toisilleen.  
 • osaa tilata ja ostaa ruokaa. 
 • osaa ilmaista mistä pitää ja mitä haluaisi. 
 • osaa esittää kysymyksiä arkeen ja opintoihin liittyvistä asioista. 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä arkielämän ja opiskelun tarpeita varten. 
 • tutustuu saksankielisen Euroopan kulttuuriin ja arkielämään.  
 • osaa toimia luontevasti tavallisimmissa tilanteissa, joissa kulttuurieroilla on merkitystä.  
 • osaa kertoa Suomesta saksaksi. 

Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät: Harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson suoritus koostuu: 

 • aktiivisesti suoritetuista harjoituksista
 • aktiivisesta osallistumisesta webinaareihin 
 • hyväksytysti suoritetuista palautettavista tehtävistä 
Lopputehtävän arvioinnissa pääpaino on opituissa rakenteissa ja sanoissa, mutta myös kielen oikeanlaisessa tilannekäytössä ja kulttuurintuntemuksessa. 
Opintojakson kokonaisarvosanassa huomioidaan lopputehtävien pisteiden lisäksi myös moduulikohtaisten palautettavien tehtävien pisteet. 
Alimpaan arvosanaan tarvitaan vähintään 50 % pisteistä, arvosanan 3 alaraja on 70 % pisteistä ja arvosanan 5 alaraja on 90 % pisteistä.  
Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0 – 5 
Työmäärä toteutustavoittain: 81 h itsenäistä opiskelua; sis. tehtävät ja moduulitentit
Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  
ILMOITTAUDU

Saksa 2 (3 op) / OAMK

Ajoitus13.5–5.8.2024
Verkkotapaamiset: Zoom-tunnit pe 24.5. klo 12.0013.30 ja pe 7.6. klo 10.0011.30

CEFR-taso: Lähtötaso A.1.1 > tavoitetaso A1.2
Esitiedot
Opintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1 opintojakson suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A1.1).  
SisältöSaksa 2 –verkko-opintojaksolla opiskelija oppii käyttämään saksaa arkitilanteissa, matkustustilanteissa, onnitellakseen jotakuta ja asiakaspalvelutilanteissa. Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista.  

Sanastoteemat: perhe, vapaa-aika, asuminen, small talk, harrastukset. majoittuminen, matkaliput, tienneuvonta, nähtävyydet, sää, kauppa, ravintola, konserttiliput. 
Rakenneteemat: vahvat verbit, possessiivipronominit, genetiivi, sivulauseet (dass, weil, wenn), modaaliverbit, eriävät yhdysverbit, substantiivin datiivi  + prepositiot, man-pronomini, persoonapronominien datiivimuodot,  perfekti (sein + haben), imperfekti haben ja sein 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • osaa käyttää kielen perusrakenteita ja perussanastoa 
 • osaa viestiä yksinkertaisissa tilanteissa 
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä 
 • tunnistaa kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. 

OppimateriaaliOppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.  
Opetus- ja arviointimenetelmätOpetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla. Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  

 • Arviointi Hylätty/ 1 – 5 
 • Kirjallinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Suullinen tentti, painoarvo 40 % 
 • Moduulitesti,  painoarvo 20 % 

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun sekä kirjallinen ja suullinen tentti että moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu. 
Moduulitestit ovat hyväksytysti suoritettu, kun vähintään 50 % on oikein. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan lisäksi, että kaikki Moodlessa olevat tehtävät ovat suoritettu. 
Osallistuminen verkkoluennoille on vapaaehtoista, mutta jokaisesta osallistumiskerrasta saa yhden pisteen suulliseen tenttiin. 
Arvosteluasteikko ja arviointikriteeritOpintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5    
Työmäärä toteutustavoittain

 • itsenäinen opiskelu + tehtävät 81 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).
ILMOITTAUDU

Saksa 5 (3 op) / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ajoitus29.4.16.8.2024
Verkkotapaamiset: 29.4.–31.5. välisenä aikana perjantaisin klo 10–11

 • Opettaja on yhteydessä kurssilaisiin 29.4. verkkotapaamisten ajankohdasta ja varmistaa sen sopivuuden.
CEFR-taso: Lähtötaso A2.2 > tavoitetaso B1.1  
EsitiedotOpintojakso edellyttää KiVANETin Saksa 1-4 suorittamista tai vastaavaa osaamista saksan kielessä (taitotaso A2.2).  
 
Sisältö: Saksa 5 –verkko-opintojakso tarjoaa opiskelijalle valmiuksia, joita hän tarvitsee vaihdossa opiskellessaan saksankielisessä maassa tai hakiessaan työharjoittelupaikkaa. Opintojaksolla opiskelija oppii myös hallitsemaan arjen erilaisia tilanteita kohdekielellä. 
 

Opintojakso koostuu kolmesta yhden opintopisteen moduulista:  

 • Studium: Opiskelu 
 • Alltagssituationen: Arjen tilanteita 
 • Praktikum: Työharjoittelu 

Osaamistavoitteet:Tämän opintojakson jälkeen opiskelija:   

 • tuntee käytänteitä, jotka liittyvät opiskelijavaihtoon.
 • osaa etsiä tietoa oman alan opinnoista saksankielisten maiden vaihtokohteissa. 
 • osaa myös kertoa omasta tulevasta tai kuvitteellisesta opiskelijavaihdosta sekä suullisesti että kirjallisesti. 
 • osaa myös käyttää epäsuoria kysymyslauseita, konditionaalia, infinitiivirakenteita ja futuuria. 
 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti asunnon vuokraamiseen liittyvissä asioissa/tilanteissa. 
 • ymmärtää asumiseen liittyviä ohjeita. 
 • osaa kommunikoida melko spontaanisti esim. kutsuilla ja osaa kertoa mielipiteen tutuista asioista. 
 • ymmärtää kierrätykseen liittyviä asioita ja osaa kertoa aiheesta. 
 • on saanut valmiuksia hakea harjoittelupaikkaa saksankielisessä maassa ja hallitsee aihepiirin sanastoa.  
 • osaa laatia luettelomaisen CV:n ja kertoa pääasioita työkokemuksestaan sekä vahvuuksistaan työntekijänä ja tuntee hakukirjeen pääpiirteet.  
 • osaa etsiä oman alan harjoittelupaikkoja Saksassa ja esitellä omat mielenkiinnon kohteet.  
 • tunnistaa työkulttuurien eroja.   
 • osaa käyttää imperfektiä ja vahvistaa perfektin osaamista.   
Oppimateriaali: Oppimateriaali on digitaalisella oppimisalustalla.   
Opetus- ja arviointimenetelmät:Opetus ja harjoitustehtävät digitaalisella alustalla.  
Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:  
 • palautettaviin kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin
 • moduulitentteihin  

Arvosteluasteikko ja arviointikriteerit: Opintojaksosuoritus arvostellaan asteikolla 0-5 
Työmäärä toteutustavoittain:

 • itsenäinen opiskelu + pari- ja muut tehtävät  noin 69 h  
 • yhteiset verkkotapaamiset noin 9 h  
 • moduulitentit 3 h 
 • Yhteensä 81h. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä (3 x 27h = 81h).  

ILMOITTAUDU

Viro 1 (5 op) / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Ajoitus: 29.4.–9.8.2024
Verkkotapaamiset: klo 15.30–17.00 seuraavina päivinä: ma 29.4., ke 8.5., ke 15.5., ke 22.5., ke 29.5.

 • Lopputentin voi tehdä 3.–5.6. välillä, jolloin suoritusmerkinnän saa kesäkuussa tai 
 • 7.–9.8. välillä, jolloin suoritusmerkinnän saa elokuussa.

CEFR-tasoLähtötaso 0 > tavoitetaso A1.3
EsitiedotOpiskelijalta ei vaadita aikaisempaa viron osaamista. 

SisältöTere tulemast õppima eesti keelt! Tervetuloa opiskelemaan viroa!  
Tällä opintojaksolla opit: 

 • viron aakkoset ja ääntämisen perusteet 
 • viron ja suomen yhteistä sanastoa sekä ns. pulmasanoja 
 • esittäytymään ja kertomaan itsestäsi, läheisistäsi, asuinpaikasta, opinnoista, työstä, kielitaidosta ja matkoista  
 • lukusanat, ajanilmauksia, vaate- ja ruokasanastoa sekä kulkuvälineitä 
 • asioimaan kahvilassa ja tekemään ostoksia viroksi 
 • muodostamaan kysymyksiä ja ilmaisemaan mielipiteesi 
 • Viron maatietoutta ja tapakulttuuria 

OsaamistavoitteetTämän opintojakson jälkeen osaat:  

 • ymmärtää, puhua ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita  
 • selviytyä arkisissa puhetilanteissa ja kirjoittaa lyhyitä viestejä 
 • kielen perussanastoa ja -rakenteita 
 • tunnistaa viron ja suomen keskeisimmät yhtäläisyydet ja erot sanastossa ja rakenteissa 

OppimateriaaliKaikki oppimateriaali digitaalisella oppimisalustalla. 
Opetus- ja arviointimenetelmätHarjoittelet itsenäisesti tekstien, äänitteiden, videoiden ja interaktiivisten harjoitusten avulla oppimisalustalla. Teet itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka arvioidaan. Opintojakso sisältää vapaaehtoisia verkko-oppitunteja. Kurssi sisältää pakollisia paritehtäviä, joiden ajankohdasta opiskelijat sopivat parin kanssa. 
Arviointimenetelmät ovat oppilaitoskohtaiset. Arviointi perustuu toteutuksesta riippuen suppeampiin oppimistehtäviin ja lopputenttiin tai laajempiin oppimistehtäviin. 
Arviointiasteikko ja arviointikriteeritHyväksytty/hylätty tai asteikolla 0-5 toteutuksen mukaan. 
Työmäärä toteutustavoittain

 • Itsenäinen työskentely (sisältää oppimistehtävät) 125 h 
 • Vapaaehtoiset oppitunnit tai vastaavasti asioiden opiskelu itsenäisesti 10 h
 • Yhteensä 135 h. Yksi opintopiste vastaa 27 h opiskelijan työtä (5 x 27 h = 135 h).

ILMOITTAUDU