In English below

Opiskelu osin tai kokonaan verkon kautta on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi. Verkossa opiskelu tarkoittaa yhtäältä opiskelun suurempaa vapautta ja joustavuutta. Toisaalta verkossa opiskelu edellyttää opiskelijalta vastuuta omasta tekemisestä, oma-aloitteisuutta sekä hyviä ajanhallintataitoja. Vapaudesta seuraa siis myös enemmän vastuuta. Verkko-opinnoissa tämä huomioidaan yleensä asettamalla opintojen varrelle erilaisia välitavoitteita. Loppujen lopuksi opiskelijan on kuitenkin itse valvottava edistymistään ja tarvittaessa asetettava itselleen omia välitavoitteita.


Verkko-opiskelu sopii sinulle, jos pidät itsenäisestä työskentelystä ja verkon kautta oppimisesta. Verkko-opiskelu on ratkaisuna sopiva, jos haluat opiskella vähemmän aikaan ja paikkaan sidotusti verrattuna lähiopiskeluun. Kannattaa huomata, että verkko-opiskelu ei ole lähiopiskelua nopeampaa eikä helpompaa. Opintopiste verkko-opintoina tarkoittaa samaa opiskelijan työmäärää (27 tuntia), kuin muussakin opiskelussa, mutta työskentely on omatoimisempaa.


Oppijoina olemme kaikki erilaisia, joten alkuun verkko-opintoihin on hyvä varautua käyttämään jopa oletettua enemmän aikaa. Verkko-opiskelussa erilaista luettavaa saattaa olla odotettua enemmän. Itsekseen opiskelu voi viedä aikaa, koska kysymyksiin ei saa aina välittömiä vastauksia. Varsinkin erilaisten ohjeistusten ja tehtäväksi antojen parissa kannattaa olla tarkkana, jotta päätyy heti alusta alkaen tekemään oikeita asioita oikealla tavalla.


Verkko-opiskeluun tarvitaan internet-yhteydellä varustettu tietokone. Yleensä tarvitaan myös web-kamera ja mikrofoni, sillä opintoihin sisältyy usein verkkotapaamisia sekä nauhoitettavia tehtäviä. Opiskelijan täytyy hallita tietokoneen käytön perusteet. Opinnot saatetaan toteuttaa myös sellaisella oppimisalustalla, joka ei ole ennestään tuttu. Kannattaakin varata aikaa myös opiskelun verkkoympäristöön tutustumiseen.


Yleisiä vinkkejä verkko-opiskeluun

 • Opintojen edistyminen on sinun vastuullasi.
 • Verkko-opinnot eivät anna pääsylippua tavallista helpompiin eivätkä nopeampiin tuloksiin: käytät verkko-opiskeluun keskimäärin saman verran aikaa, kuin vastaaviin lähiopintoihin—joskus enemmänkin. Sinulla on kuitenkin suurempi mahdollisuus vaikuttaa siihen, missä ja milloin opiskelet.
 • Opiskelu tapahtuu internetin välityksellä: varmista ja täydennä tarvittavat tekniset välineet ja taidot ajoissa.
 • Verkko-opintojen kurssiaineisto on yleensä valmiiksi oppimisalustalla. Toisinaan tarvitaan myös muuta materiaalia, joka kannattaa hankkia hyvissä ajoin kurssipaikan varmistuttua.
 • Ohjatuilla kursseilla on yleensä selkeä suunnitelma kurssin etenemisestä ja aikataulusta. Älä lipsu suunnitelmasta.
 • Pidä huoli, että tiedät ja muistat kurssin tärkeät ajankohdat (esim. tehtävien palautuspäivät, tenttiajankohdan, aikataulutetut verkkotapaamiset).
 • Pohdi omaa oppimistasi: missä ja milloin oppiminen on tehokkainta? Suunnittele opiskelusi ennakkoon suhteessa kurssin suunniteltuun etenemiseen. Jos sairastut tai muusta pakottavasta syystä jäät suunnitelmasta jälkeen, ota ero kiinni mahdollisimman pian.
 • Oppiminen—verkossa ja muualla—edellyttää työrauhaa: sulje sähköposti ja somekanavat, laita puhelin äänettömälle ja pois näkyvistä, käännä musiikki ja tv pois päältä, jne. Oppiminen ja multitaskaaminen sopivat huonosti yhteen.
 • Paloittele itsenäinen opiskelu verkossa itsellesi sopiviksi kokonaisuuksiksi. Aiemmin opitun kertaaminen ja uuden oppiminen ovat intensiivisyydeltään erilaisia—yhtä jaksaa pidempään kuin toista. Tämä kannattaa huomioida oman työn suunnittelussa.

Vinkkejä kielten verkko-opiskelun tueksi

 • Opiskele säännöllisesti: mieluummin puoli tuntia päivittäin kuin koko yö kerran kahdessa viikossa.
 • Koeta altistaa itseäsi mahdollisimman paljon opiskeltavalle kielelle varsinaisen opiskelun lisäksi, vaikket vielä ymmärtäisikään kovin paljoa: tv, internet, radio, musiikki, lehdet…. Hyödynnä vaikkapa netin radio- tai videoklippejä tai sanastoa testaavia sovelluksia työ- tai koulumatkalla.
 • Kun kielen perusteet ovat hallinnassa, esim. tv ja elokuvat opiskeltavalla kielellä ovat hyvä lisätuki. Tekstitys opiskelukielellä helpottaa hahmottamista.
 • Jatka itsesi altistamista opittavalle kielelle ja hyödynnä tilaisuudet käyttää kieltä matkoilla ko. kielialueelle, kohdatessasi kyseisen kielen puhujia muualla, jne.
 • Kielitaito kehittyy hiljalleen, eikä joka tilanteessa kaikki mene aina nappiin. Kautta maailman ihmiset arvostavat haluasi käyttää heidän kieltään: epätarkkuuksia ymmärretään erinomaisen hyvin. Jo muutama sana viestintäkumppanin kielellä tarkoittaa montaa kulttuurillista harppausta kumppania kohti.


Web-based language studies—starting points and tips

Entirely or partially web-based studies have increased a lot lately. On the one hand, web-based studying means more freedom and flexibility. On the other hand, studying on the web requires more student responsibility for his or her own work. Initiative and time management skills are also necessary. Freedom thus also means increased responsibility. In web-based studies, this is often taken into account by setting intermediate goals of different kinds. In the end, however, it is up to the student to see to study progress and to set one’s own intermediate goals.


Web-based studies are well suited to students who prefer independent work and learning online. Web-based learning is a good choice if you want to study in an environment where you are not bound to specific times and places in comparison with contact-based learning. It is worth noticing that web-based learning is not faster or easier than contact-based learning. Credit points mean the same amount of work (27 hours per point) in web-based and contact-based learning alike. In web-based learning, studying is more independent.


We are all different kinds of learners. Sometimes, this means that web-based learning may require more time at the beginning than we think. Web-based learning may involve more reading than presumed. Independent learning may also take time because there is nobody to answer your questions straight away. When it comes to instructions and assignments of different types, it pays off to consider them carefully so that you end up doing the right things in the correct way from the beginning.


Web-based studies require a computer with internet access. Typically, you also need a web camera and a microphone, as studies commonly include web meetings and tasks to record. The student needs to have at least basic computing skills. Studies may take place on a platform that is not familiar from previous studies. Therefore, it may also be necessary to reserve time to learn how to operate in a new study environment.


General tips for web-based studies

 • Study progress is your own responsibility.
 • Web-based studies are not a ticket to easier or faster results: you will use as much time during web-based studies as you would during contact studies—sometimes even more. However, you have more say on where and when you study.
 • Learning will take place over the Internet: make sure in advance that you have the necessary technical equipment and skills.
 • Learning material for web-based studies is generally available on the learning platform when you start the studies. Sometimes, you may also need other material. Get hold of it in advance once you have received a place on a course.
 • Supervised courses normally have a clear plan about the progress and timetabling of the course. Stick to the plan.
 • Make sure that you know and remember important course waypoints (for example, task submission dates, possible exam dates, timetabled web meetings).
 • Consider your own learning style: where and when do you learn things most effectively? Plan you studies in advance with an eye on the planned progress of the course. If you get ill or otherwise fall behind due to a pressing reason, catch up as soon as possible.
 • Learning—over the web and otherwise—requires a peaceful environment: log out of your email and social media channels, put your phone on silent mode and out of sight, switch off music and television, and so on. Learning and multitasking do not mix.
 • Slice up independent web-based learning to pieces that suit your learning style. Revising things learnt earlier and learning something completely new vary a lot in intensity: you can do a lot more of the former at one sitting than of the latter. Keep this in mind in your work plan.

Tips for web-based language learning

 • Study regularly: rather half an hour a day than a full night every two weeks.
 • Make an effort to seek extra exposure to the language you are learning even when your skills may still be quite limited: television, Internet, radio, music, newspapers and magazines…. Make use of radio or video clips on the web or vocabulary learning apps when commuting to school or work.
 • Once you have learnt the basics of a language, television and movies in the language being learnt are examples of additional support for your learning. Subtitles in the target language also make following easier.
 • Continue seeking exposure to the target language and jump at using the language when you travel in the language area, meet people who speak the target language, and so on.
 • Language skills develop gradually and everything does not always go according to plan. Throughout the world, people appreciate your wish to use their language: people appreciate your efforts even if your expressions are not always exactly on target. Even knowing just a few words in your communication partner’s language may mean many cultural leaps for your communication partner.